Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov

    1. Zaregistrovaním sa na portáli www.zlatazila.eu klient dobrovoľne vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a súčasne udeľuje poskytovateľovi výslovný súhlas na spracúvanie osobných údajov klienta v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a telefónne číslo v súlade s ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán.
    2. Poskytovateľ je oprávnený poskytnuté osobné údaje použiť len v rozsahu a za účelom vymedzeným v ods. 6.1 tohto článku.
    3. Súhlas so spracovaním osobných údajov uvedený v ods. 6.1 tohto článku je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu doručeného na e-mailovú adresu info@zlatazila.eu.
    4. Klient zodpovedá za aktuálnosť a správnosť svojich osobných údajov. V prípade ak sa účel spracovania osobných údajov skončil, alebo poskytnuté údaje sú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne alebo v prípade odvolania súhlasu, budú tieto osobné údaje zlikvidované. 
    5. Klient udeľuje poskytovateľovi súhlas na poskytnutie údajov klienta – e-mail a telefónne číslo tretej osobe, ktorá je v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom a prostredníctvom ktorej sa klient zaregistroval. Klient udeľuje poskytovateľovi tiež súhlas na poskytnutie osobných údajov klienta v nevyhnutnom rozsahu, resp. na ich spracovanie, prostredníctvom tretích osôb, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom, za účelom plnenia tejto zmluvy.